Brokenbutunbound

Eco dyeing with shibori on silk. 2013